TF Bank
Mądry wybór

TF BankSzwedzki bank TF Bank AB prowadzi swoją działalność od 1987 roku. Obecnie Bank oferuje swoje usługi na terenie Szwecji, Finlandii, Norwegii, Estonii i Polski. W ofercie Banku znajdują się lokaty oszczędnościowe oraz kredyty dla klientów indywidualnych. Obecnie mamy ponad 60 000 klientów. Nasza siedziba znajduje się w Borås, w Szwecji, a nasi pracownicy w biurach obsługi klienta mówią po polsku, szwedzku, fińsku, estońsku, norwesku i angielsku.

TF Bank AB podlega Szwedzkiemu Nadzorowi Finansowemu, PO BOX 7821, 103 97 Sztokholm, Szwecja (www.fi.se), i jest uprawniony do prowadzenia działalności transgranicznej w Finlandii, Norwegii, Estonii oraz w Polsce.

TF Bank AB znajduje sie na zestawieniu notyfikacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego UKNF dotyczących prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej przez instytucje kredytowe podlegające lokalnemu nadzorowi.

Zgodnie z art. 48 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej: Ustawy) - odpowiadającym treści art. 23 Dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe - instytucja kredytowa może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność transgraniczną, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 Ustawy.

Działalność ta jest podejmowana w ramach wspólnotowej swobody świadczenia usług, przy wykorzystaniu zasady jednego paszportu europejskiego, polegającej na tym, że instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie (licencję) na prowadzenie działalności bankowej w jednym z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności w innych państwach członkowskich.

Kredyt

Aby otrzymać kredyt wystarczy przedstawić dowód osobisty oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie minimum 3 miesiące. Na stronie internetowej banku znajduje się wzór zaświadczenia.
Na podstawie przedstawionych dokumentów bank przeprowadza badanie zdolności kredytowej, po czym wydaje decyzje w sprawie udzielenia kredytu.


Dane kontaktowe

  • TF Bank AB
  • Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk
  • tel. 22 274 29 44

TF Bank produkty kredytowe